روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه هنوز تصویری منتشر نکرده است.