روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه هنوز کسی را دنبال نمی‌کند.