کد خبر: ۹۸۹۹۷
۱۴۰ بازدید
۰ دیدگاه

آگهی مزایده شهرداری آچاچی

آگهی مزایده مرحله اول – نوبت اول

شهرداری آچاچی با اتکال به خداوند متعال در نظر دارد دو قطعه(2 قطعه) از زمین های خود را با سند قولنامه ای با استناد به مجوز شماره  268 تاریخ 99/06/05 شورای اسلامی شهر آچاچی با رعایت آئین نامه مالی شهرداری ها با قیمت مبنای کارشناس دادگستری به شماره 99/145 تاریخ 99/05/12 هر قطعه به شرح ذیل از طریق مزایده مرحله اول به فروش برساند.

1- متقاضیان بایستی مبلغ پنج درصد قیمت پایه زمین را به عنوان سپرده به شماره حساب 847526348 شهرداری آچاچی نزد بانک کشاورزی آچاچی واریز و همراه با پیشنهادات کتبی قیمت و اعلام آدرس و شماره تلفن خود به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد.

3- رعایت قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی ضروری می باشد.

4- تقاضای مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد و پس از اتمام مهلت مقرر در آگهی هیچ تقاضا و درخواستی پذیرفته نخواهد شد.

5- برنده مزایده باید حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت وجه المعامله اقدام نماید. در غیر اینصورت سپرده آن ضبط و قرارداد به ترتیب با نفرات بعدی منعقد خواهد شد.

6- شرکت کنندگان در مزایده بایستی فیش واریزی بابت سپرده را به همراه اسناد مزایده (کروکی و آگهی مزایده) کپی شناسنامه و کارت ملی خود پس از امضا در پاکت سربسته  "الف" و قیمت پیشنهادی خود را پس از امضاء در پاکت سربسته "ب" و سپس هر دوی آنها را در یک پاکت سربسته قرار داده و ضمن درج مشخصات فردی، آنها را تحویل دبیرخانه شهرداری آچاچی نموده و رسید دریافت نمایند.

7- مهلت شرکت در مزایده عمومی مرحله اول از روز دوشنبه  تاریخ 99/06/24  تا آخر وقت اداری  روز پنج شنبه  تاریخ 99/07/10  به مدت 18 روز می باشد.

8- پیشنهادات راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 99/07/12  با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری مفتوح و برنده مزایده مشخص خواهد شد.

9- جهت اخذ اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر شماره تلفن  52273034 داخلی 14 در وقت اداری با پیش شماره 041 تماس و برای بازدید حضوری از قطعات به غیر از روزهای تعطیل به واحد عمران و شهرسازی شهرداری آچاچی مراجعه فرمایید.

10- کلیه مراحل مربوط به دریافت و صدور سند مالکیت رسمی برای قطعات با سند عادی قولنامه ای این مزایده بعهده خریدار می باشد و همچنین پرداخت کلیه حق و حقوق دولتی ثبتی و نقل و انتقال و ... بعهده خریدار است و ربطی به شهرداری ندارد.

11- کلیه هزینه آماده سازی زمین بعهده مالک اصلی زمین که با شهرداری مصالحه نموده است می باشد.

12- هزینه نشر و چاپ آگهی و کارشناسی قیمت قطعات بعهده برندگان مزایده می باشد.

  • چاپ آگهی مزایده در روزنامه"مرحله اول ، نوبت اول" چاپ اول تاریخ چاپ روز دوشنبه تاریخ 99/06/24

  • چاپ آگهی مزایده در روزنامه "مرحله اول ، نوبت دوم" تاریخ چاپ روز دوشنبه تاریخ 99/06/31

علی تقی پور

      شهردار آچاچی

 

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

پیشگیری از کرونا

از برخورد نزدیک با افراد دارای علایم بیماری خودداری نمایید.

اخبار روز